Thành phần của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp gồm những ai?

Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức được thành lập nhằm thúc đẩy và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công ty TR Group muốn gửi đến quý khách hàng nội dung về Thành phần của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những ai? cụ thể như sau:

1. Thành phần của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm những ai?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 1918/QĐ-TTg năm 2010 quy định thành phần của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm:

– Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người này đóng vai trò lãnh đạo và điều hành các hoạt động của Hội đồng.

– Ủy viên thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm vai trò ủy viên thường trực Hội đồng. Người này thường cùng với Chủ tịch Hội đồng tham gia vào việc đưa ra quyết định và chỉ đạo hoạt động của Hội đồng.

– Thư ký thường trực của Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm vai trò thư ký thường trực của Hội đồng. Người này có trách nhiệm hỗ trợ quản lý và tổ chức các hoạt động của Hội đồng.

– Ủy viên của Hội đồng: Đây là thành viên khác của Hội đồng và gồm các đại diện lãnh đạo từ các Bộ, Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác như Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo từ các tổ chức và hiệp hội như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng với một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo.

=> Thành phần của Hội đồng được chọn để đảm bảo sự đa dạng và đại diện cho các cơ quan chính phủ, tổ chức kinh tế và xã hội có liên quan, nhằm tạo ra một diễn đàn đa phương để thảo luận, đưa ra quyết định và đề xuất các chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.  Chức năng của hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Enterprises Development Council) có chức năng chính là tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc. Dưới đây là một số chi tiết về chức năng của Hội đồng:

– Tư vấn về cơ chế khuyến khích: Hội đồng đóng vai trò tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, đánh giá và điều chỉnh cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các thành viên của Hội đồng cung cấp ý kiến, đề xuất về việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm bớt các rào cản, quy định hạn chế và cải thiện cơ chế hỗ trợ để khuyến khích sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Tư vấn về chính sách khuyến khích: Hội đồng tham gia tư vấn và đề xuất các chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này bao gồm việc đề xuất các chính sách về thuế, hỗ trợ tài chính, quản lý và quy định, đào tạo và phát triển nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy xuất khẩu và tiếp cận thị trường, và các chính sách khác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Tư vấn về hỗ trợ phát triển: Hội đồng đóng vai trò tư vấn về các biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này bao gồm đề xuất các chương trình, dự án hỗ trợ tài chính, tư vấn kỹ thuật, đào tạo và phát triển kỹ năng, truyền thông và quảng bá, tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới liên kết và hợp tác giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tổ chức, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

– Đánh giá và giám sát: Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá và giám sát hiệu quả thực hiện các chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Họ theo dõi và đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tích các vấn đề, khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện và tối ưu hóa hiệu quả chính sách và biện pháp hỗ trợ.

=> Qua việc tư vấn và đề xuất các chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng cường sự cạnh tranh và nâng cao đời sống của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc.

3. Nguyên tắc hoạt động của hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ trong khoản 1 Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nguyên tắc làm việc của Hội đồng được mô tả như sau:

– Hội đồng làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ: Điều này đảm bảo rằng quyết định và hoạt động của Hội đồng được thực hiện dựa trên ý kiến đóng góp và thảo luận của tất cả các thành viên. Mọi quyết định quan trọng và hướng đi của Hội đồng được đưa ra dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, nhưng các quyết định được đưa ra dựa trên sự thỏa thuận và đồng thuận của tập thể.

– Các Ủy viên Hội đồng đại diện cho các cơ quan/tổ chức: Mỗi Ủy viên trong Hội đồng đại diện cho một cơ quan hoặc tổ chức, và quan điểm của họ phản ánh quan điểm của cơ quan/tổ chức mà họ đại diện. Điều này đảm bảo sự đa dạng quan điểm và các lợi ích khác nhau được đưa vào xem xét trong quá trình ra quyết định.

– Tham gia của các tổ chức/hiệp hội và chuyên gia: Ngoài các Ủy viên, Hội đồng có thể mời các tổ chức/hiệp hội hoặc chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và đào tạo tham gia các hoạt động. Những người đại diện này sẽ thể hiện quan điểm và kiến thức chuyên môn của các tổ chức/hiệp hội hoặc của bản thân mình.

– Sự phối hợp và trao đổi thông tin: Thành viên Hội đồng bảo đảm sự phối hợp công tác và trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết công việc. Điều này đảm bảo rằng mọi thành viên có cơ hội đóng góp ý kiến và trao đổi thông tin để đưa ra quyết định chính xác và có cơ sở.

=> Tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc này giúp Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa làm việc hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình ra quyết định và thực hiện các chính sách và biện pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa họp thường kỳ bao nhiêu tháng một lần?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban hành kèm theo Quyết định 975/QĐ-BKHĐT năm 2011, các kỳ họp của Hội đồng có thể được tổ chức theo các quy định sau:

– Hội đồng họp thường kỳ: Hội đồng họp thường kỳ một lần trong khoảng thời gian 06 tháng hoặc một năm. Quyết định về thời gian tổ chức kỳ họp thường kỳ do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

– Hội đồng họp bất thường: Hội đồng có thể tổ chức họp bất thường theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng, hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của ít nhất 1/2 tổng số Ủy viên Hội đồng. Các cuộc họp bất thường không nhất thiết phải có đủ thành viên Hội đồng, nhưng phải có các thành viên và chuyên gia có chuyên môn liên quan đến các vấn đề được đưa ra thảo luận trong cuộc họp bất thường đó.

– Ý kiến bằng văn bản: Ngoài các kỳ họp chính thức của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu các thành viên Hội đồng đưa ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung công việc cụ thể. Ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng có giá trị như biểu quyết trực tiếp tại kỳ họp của Hội đồng.

– Quy trình chuẩn bị kỳ họp: Chậm nhất 10 ngày làm việc trước kỳ họp của Hội đồng, Thư ký thường trực Hội đồng sẽ trình Chủ tịch Hội đồng quyết định chính thức về giấy mời, nội dung, chương trình, thời gian, thành phần tham dự và tài liệu của kỳ họp. Thư ký thường trực Hội đồng sẽ gửi giấy mời và các tài liệu liên quan đến kỳ họp cho các Ủy viên Hội đồng và đại biểu được mời trước kỳ họp ít nhất là 07 ngày làm việc, trừ các cuộc họp bất thường.

– Biên bản kỳ họp: Biên bản kỳ họp của Hội đồng phải ghi đầy đủ, trung thực các ý kiến của các Ủy viên Hội đồng và đại biểu tham dự, diễn biến kỳ họp, kết luận của Chủ tịch Hội đồng (hoặc Ủy viên thường trực Hội đồng được ủy quyền) về từng vấn đề, công việc, hoặc các kết quả biểu quyết tại kỳ họp. Biên bản kỳ họp sẽ được Chủ tịch Hội đồng (hoặc Ủy viên thường trực được ủy quyền) và Thư ký thường trực Hội đồng ký và gửi cho các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ khi kỳ họp kết thúc.

=> Vì vậy, Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa họp thường kỳ một lần trong khoảng thời gian 06 tháng hoặc một năm một lần, quyết định về thời gian tổ chức do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Leave Comments

0383596656
0383596656